متغیر های ایمنی کار گرم هات تپ

متغیر های ایمنی کار گرم هات تپ انشعاب گرم هات تپ نظیر هر کار گرم دیگر دو نوع ماده شیمیایی را درگیر در کار خود دارد؛ اولی مواد قابل اشتغال و احتراق و دیگری اکسیژن. این دو در هر شرایطی اشتعال ایجاد خواهد کرد و از آن‌ جا که کار گرم هات تپ مستعد درگیری مستمر […]

مشاهده مطلب